تنظیم اوراق و لوایح حقوقی واداری

تنظیم اوراق و لوایح حقوقی واداری

گاهی اوقات اشخاص توانایی یا میل اختیار وکیل را ندارند یا اصلا لزومی در این کارنمی بینند و صرفا می خواهند نوشته ها و دلایل خود را به صورت حقوقی به دادگاه ارائه نمایند یا دادخواستی تنظیم و سپس وکیل بگیرند یا نامه ای را به صورت دقیق یا تخصصی تنظیم نمایند در این موارد می توانند با اخذ نوبت به دفتر وکیل مراجعه و پس از گفتگو خواسته خود را مطرح و خدمت مناسب دریافت نمایید.