مطالعه و بررسی پرونده

مطالعه و بررسی پرونده

برای اینکه وکیل بتواند نظر خود را در مورد پرونده ای بدهد یا اینکه تشخیص بدهد که پرونده چه اقدامات وکالتی دارد باید شخصا پرونده را موشکافانه مطالعه و بررسی کند و نقایص و کاستی ها را یاداشت یا کپی برداری کند تابتواند برطبق مستندات پرونده دفاعیات خود را به دادگاه ارائه نماید .

بنابراین اولین قدم در قبول پرونده های جاری در دادگستری مطالعه پرونده می باشد که اشخاص با پرداخت هزینه ای بسیار اندک می توانند این خدمت را از وکیل بخواهند البته لزومی ندارد که پس از مطالعه به وکیل وکالت بدهند وصرفا می توانند نظر وکیل را به صورت مشورتی جویا شوند یا تقاضای تنظیم لایحه یا دادخواست مقتضی را بنمایند.

خطا 500 - Server Error

500

خطایی در سرور رخ داده است !

بازگشت به صفحه اصلی سایت